POLITYKA PRYWATNOŚCI DOMU AUKCYJNEGO LICYTO z dnia 14.04.2022
 
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi, realizując jednocześnie obowiązek informacyjny określony w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 

 1. Administrator danych
 Administratorem danych osobowych jest EK Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Spółdzielców 26, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490678, posiadająca NIP: 6652993148 oraz numer REGON: 302617468 (dalej jako „Dom Aukcyjny Licyto”). Z Domem Aukcyjnym Licyto możesz skontaktować się listownie na ww. adres lub elektronicznie adres e-mail: licyto@licyto.pl 
 
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
 
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Usług Domu Aukcyjnego Licyto określonych w Regulaminie (w tym Newslettera, jeżeli się do niego zapisałeś) – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zakładasz Konto jako osoba prywatna lub jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli zakładasz Konto jako przedstawiciel organizacji (np. spółki z o.o.), to podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są również w celu wywiązania się przez Dom Aukcyjny Licyto z obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z przepisami prawa podatkowego.
 3. Jeżeli wyślesz do Domu Aukcyjnego Licyto wiadomość, Twoje dane będą przetwarzane również w celu udzielenia odpowiedzi na kwestię, z która zwracasz się do Domu Aukcyjnego Licyto – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Twoje dane będą również mogły być przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawą prawną tego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Twoje dane są również przetwarzane w celu poprawy jakości Usług, analizy korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa danych zawartych w Serwisie – chodzi tu głównie o dane wskazane później w pkt 8 (bezpieczeństwo) oraz o dane zawarte w cookies, opisanych w pkt 9 poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeżeli będziemy zwracać się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, to będziemy informować o tym, w jakim celu Twoje dane będą przetwarzane. Udzieloną nam zgodę będziesz mógł w każdej chwili cofnąć, co jednak nie będzie miało znaczenia dla zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych przed wycofaniem zgody.
 
 1. Obowiązek podania danych osobowych i skutki niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwi założenie Konta i realizację Usług przez Dom Aukcyjny Licyto.
 
 1. Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych będą:
 1. Sprzedawcy, od których zakupiłeś przedmioty w ramach Aukcji;
 2. podmioty realizujące na rzecz Dom Aukcyjny Licyto usługi informatyczno-techniczne wspierające prowadzenie Serwisu – w szczególności usługi hostingowe czy usługi związane z wysyłką Newslettera (jeżeli zdecydowałeś się na jego otrzymywanie);
 3. podmioty wspierające Dom Aukcyjny Licyto w wywiązaniu się z realizacji usług związanych z realizacją danej Aukcji – w zależności od konkretnej Aukcji mogą to być podmioty realizujące płatności, transport, magazynowanie, notariusze, podmioty, na terenie których przeprowadzana jest Aukcja lub prezentacja przedmiotów Aukcji.
 Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 
 1. Okres przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będziesz posiadał Konto w Serwisie, a po tym terminie do czasu zakończenia wszelkich rozliczeń związanych z Twoją aktywnością w Serwisie lub uczestnictwem w Aukcjach organizowanych przez Dom Aukcyjny Licyto lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Twojej aktywności w Serwisie lub uczestnictwem w Aukcjach.
 
Niezależnie od powyższego Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego od Domu Aukcyjnego Licyto przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości.
 
 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
To, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych zależy od tego, jaka jest podstawa prawna. Poniżej zamieszczamy informację o tym, co oznaczają poszczególne prawa oraz kiedy przysługują.
 
Prawo do dostępu do danych: prawo to pozwala Ci żądać od Domu Aukcyjnego Licyto potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to również żądać uzyskania od Domu Aukcyjnego Licyto określonych informacji, w szczególności o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przetwarzania lub sposobie określania tego okresu, o przysługujących Ci prawach, źródle danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Możesz również dostać od Domu Aukcyjnego Licyto kopię swoich danych.
 
Prawo sprostowania danych: prawo to pozwala Ci żądać, abyśmy poprawili dane, jeżeli są niepoprawne lub niekompletne.
 
Prawo żądania usunięcia danych: zwane inaczej prawem do bycia zapomnianym. Pozwala Ci żądać od Domu Aukcyjnego Licyto, abyśmy usunęli Twoje dane z zasobów Domu Aukcyjnego Licyto. Możesz z niego skorzystać, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, dla jakich zostały zebrane, zgłosiłeś sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych, cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
 
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania: to prawo pozwala Ci zażądać od Domu Aukcyjnego Licyto, abyśmy bez Twojej zgody nie wykonywali żadnych czynności przetwarzania danych poza ich przechowywaniem. Możesz z tego prawa skorzystać, jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych, jakie przetwarzamy (na czas jaki jest nam niezbędny do zweryfikowania Twoich danych), jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby dane zostały usunięte, jeżeli Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, jeżeli wniosłeś(aś) sprzeciw – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez Dom Aukcyjny Licyto Twoich danych są nadrzędne wobec powodu, z jakiego wniosłeś(aś) sprzeciw.
 
Prawo do przenoszenia danych: to prawo pozwala Ci żądać od Domu Aukcyjnego Licyto, abyśmy przesłali Tobie (lub bezpośrednio innemu podmiotowi, jeżeli to techniczne możliwe) Twoje dane osobowe. Dotyczy to tylko danych, jakie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (mamy je w systemie informatycznym) i tylko tych danych, jakie Ty nam przekazałeś(aś).
 
Prawo wniesienia sprzeciwu: prawo to pozawala Ci zażądać od Domu Aukcyjnego Licyto, abyśmy dalej nie przetwarzali Twoich danych w określonym celu. Żeby skorzystać z tego prawa, zgłaszając żądanie musisz wskazać na swoją szczególną sytuację, uzasadniającą dlaczego nie powinniśmy dalej przetwarzać Twoich danych. Musimy to wiedzieć, żeby móc ocenić czy Twój interes jest nadrzędny nad powodami, dla których Twoje dane przetwarzamy.
 
Nie musisz wskazywać swojej szczególnej sytuacji, jeżeli Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych. W takim przypadku sprzeciw zawsze jest skuteczny.
 
Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru: jeżeli uważasz, że doszło do nieprawidłowości w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzoru. W Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
PRAWO ZGODA
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
UMOWA
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
USPRAWIEDLIWIONY INTERES
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
PRZEPIS PRAWA
art. 6 ust. lit. c RODO
prawo dostępu do danych TAK TAK TAK TAK
prawo sprostowania danych TAK TAK TAK TAK
prawo do żądania usunięcia danych TAK TAK TAK TAK
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania TAK TAK TAK TAK
prawo do przenoszenia danych TAK TAK NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu NIE NIE TAK NIE
prawo do złożenia skargi do organu nadzoru TAK TAK TAK TAK
 1. Dodatkowe informacje 
 
 1. Dom Aukcyjny Licyto nie dokonuje transferu Twoich danych do organizacji międzynarodowych lub państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Twoje dane nie podlegają profilowaniu.
 
 1. Bezpieczeństwo
Dom Aukcyjny Licyto stosuje szereg technicznych oraz organizacyjnych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych oraz zasobów informatycznych.
W tym celu Dom Aukcyjny Licyto może pozyskiwać dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników Serwisu. Są to np. cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik Serwisu, przeglądane strony, inne dane dotyczące urządzeń i systemów, z których korzysta Użytkownik Serwisu.
 
 1. Cookies
Pliki cookies to niewielkie pliki instalowane na urządzeniach użytkowników stron internetowych. Dom Aukcyjny Licyto wykorzystuje pliki cookies do działalności Serwisu.
Dom Aukcyjny Licyto korzysta z dwóch rodzajów plików „cookies”:
 1. „sesyjnych”
 2. „stałych”.

Sesyjne cookies są plikami, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Stałe cookies są plikami, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 
Dom Aukcyjny Licyto wykorzystuje pliki cookies do usprawnienia funkcjonowania Serwisu – zapamiętania danych sesji i uwierzytelnienia (np. żeby Użytkownik nie musiał logować się na każdej podstronie Serwisu), zapamiętania ustawień użytkownika (np. wybrany język), analizy wydajności i bezpieczeństwa Serwisu (np. szybkość ładowania się stron), analizy sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu.
 
Uprawnienie Domu Aukcyjnego Licyto do uzyskiwania dostępu do plików cookies już zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika Serwisu oraz instalowania takich plików wynika ze zgody Użytkownika. Zgoda ta wyrażana jest poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Zmianę ustawień lub usunięcie plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 
Informacje o tym jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć tutaj:
 
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac