OGÓLNE WARUNKI AUKCJI z dnia 14.04.2022
(dalej również jako: „OWA”)

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE
ARTYKUŁ 2 - ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
ARTYKUŁ 3 - AUKCJA

ARTYKUŁ 4 - ZASADY PŁATNOŚCI ARTYKUŁ 5 - PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU, ODBIÓR
ARTYKUŁ 6 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ARTYKUŁ 7 - WYŁĄCZNOŚĆ
ARTYKUŁ 8 - REKLAMACJE
ARTYKUŁ 9 - PRAWO WŁAŚCIWE
ARTYKUŁ 10 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE
Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Aukcji wprowadza się następujące definicje:
 1. Aukcja – oznacza zbiór licytacji, podlegających procedurze prowadzącej do wyboru Nabywcy/Nabywców Przedmiotów w toku tych licytacji, według kryterium wysokości ceny sprzedaży. W ramach jednej Aukcji może odbywać się kilka różnych licytacji. Dalsze informacje odnośnie charakteru, rodzaju i przebiegu Aukcji zawarte są w art. 3 niniejszych Ogólnych Warunków Aukcji;
 2. Dom Aukcyjny Licyto – oznacza spółkę EK Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Spółdzielców 26, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490678, posiadającą NIP: 6652993148 oraz numer REGON: 302617468, która jest organizatorem Aukcji (dalej również jako „Dom Aukcyjny Licyto”);
 3. Portal Aukcyjny Licyto– system informatyczny zarządzany przez Dom Akcyjny Licyto, przeznaczony do prowadzenia Aukcji oraz prezentowania ogłoszeń o Aukcjach, prowadzony na stronie www.licyto.pl
 4. Przedmiot – rzecz lub komplet rzeczy wystawionych do licytacji w ramach Aukcji;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych na Portalu Aukcyjnym Licyto przez Dom Aukcyjny Licyto, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Aukcji oraz Regulaminie;
 8. Nabywca –  Użytkownik, który w toku Aukcji, w tym za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego, dokonał zakupu Przedmiotów;
 9. Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wskazana w danej Aukcji jako Sprzedawca, która zawarła z Organizatorem Aukcji umowę w zakresie sprzedaży stanowiącego jej własność Przedmiotu wystawionego na Portalu Aukcyjnym Licyto. Sprzedawcą może być również Dom Aukcyjny Licyto;
 10. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Nabywcą, a Sprzedającym w drodze akceptacji przez Dom Aukcyjny Licyto jednej z ofert kupna złożonych przez Użytkownika podczas licytacji.
 11. Ogólne Warunki Aukcji – oznacza niniejszy dokument, dalej również jako „OWA”;
 12. Szczególne Warunki Aukcji – indywidualne warunki mające zastosowanie do poszczególnych Aukcji, które uzupełniają lub zmieniają warunki określone w Regulaminie oraz Ogólnych Warunkach Aukcji. Informacje wskazane na Portalu Aukcyjnym Licyto w zakładce „Szczegóły Aukcji” oraz w wybranych przypadkach na stronach poszczególnych, licytowanych Przedmiotów stanowią integralną część Szczególnych Warunków Aukcji, także jako „SWA”.
 13. Regulamin – regulamin dla Portalu Aukcyjnego Licyto, znajdujący się na stronie https://licyto.pl/pl/regulamin
 14. Opłata Aukcyjna – opłata pobierana przez Dom Aukcyjny Licyto od Nabywcy za umożliwienie nabycia Przedmiotu, której wysokość stanowi określony w SWA procent wylicytowanej ceny netto Przedmiotu.
 15. Właściciel – podmiot, od którego Dom Aukcyjny Licyto nabywa Przedmiot w celu realizacji Umowy Sprzedaży Przedmiotu.
 16. Kwota Całkowita – ma znaczenie określone  w pkt. 3.5. ust. 4.

ARTYKUŁ 2 - ZAKRES OBOWIAZYWANIA
 1. Ogólne Warunki Aukcji określają zasady uczestnictwa Użytkowników w Aukcjach oraz warunki zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi a Nabywcami.
 2. Dom Aukcyjny Licyto może działać jako Sprzedawca Przedmiotów, przy czym Dom Aukcyjny Licyto w takiej sytuacji nabywa Przedmioty od Właściciela po wyłonieniu Nabywcy, co Użytkownicy akceptują.
 3. Dom Aukcyjny może również działać wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, przy czym w takim przypadku treść Aukcji lub SWA wyraźnie wskazuje podmiot będący Sprzedawcą.
 4. Ogólne Warunki Aukcji mają zastosowanie do wszystkich Aukcji zamieszczonych na Portalu Aukcyjnym Licyto. W przypadku gdyby postanowienia Ogólnych Warunków Aukcji oraz Szczególnych Warunków Aukcji były ze sobą sprzeczne, pierwszeństwo mają postanowienia w Szczególnych Warunkach Aukcji.
 5. Użytkownik każdorazowo przed złożeniem oferty oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWA oraz wyraża zgodę na ich stosowanie.
 6. Odnośnie rodzaju, zakresu i warunków świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

ARTYKUŁ 3 - AUKCJA

3.1 OGÓLNE WARUNKI

 1. Dom Aukcyjny Licyto odpowiada za organizację Aukcji, w tym w szczególności za jej przygotowanie, realizację i finalizację.
 2. W przypadku ryzyka naruszenia przepisów obowiązującego prawa bądź innych okoliczności które mogłyby mieć wpływ na prawidłowość przeprowadzenia Aukcji bądź skuteczność zawieranych Umów Sprzedaży, Dom Aukcyjny Licyto zastrzega sobie prawo do:
  1. anulowania Aukcji przed jej rozpoczęciem,
  2. przerwania Aukcji przed czasem wskazanym na Portalu Aukcyjnym Licyto,
 3. Dom Aukcyjny Licyto ma prawo do przedłużenia Aukcji ponad czas wskazany na Portalu Aukcyjnym Licyto, jeżeli ze względów technicznych dostęp do Portalu Aukcyjnego Licyto był niemożliwy lub utrudniony.
 4. Dom Aukcyjny Licyto może zastrzec w Szczególnych Warunkach Aukcji, że dana Aukcja jest skierowana do konkretnego typu Użytkowników, spełniających odpowiednie warunki (np. posiadających stosowne koncesje lub uprawnienia). Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację możliwości uczestniczenia w danej Aukcji. Dom Aukcyjny Licyto zastrzega sobie prawo do niezawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku stwierdzenia, że dany Użytkownik nie spełniał warunków danej Aukcji.
 5. Dom Aukcyjny Licyto zbiera dane osobowe Użytkowników, Sprzedających i Nabywców zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://licyto.pl/pl/polityka-prywatnosci
 6. Dom Aukcyjny Licyto może w wyjątkowych sytuacjach dodawać Przedmioty do danej Aukcji w trakcie jej trwania. Informacja o pojawieniu się nowych Przedmiotów będzie umieszczana na Portalu Aukcyjnym.

3.2 RODZAJE AUKCJI
 1. Aukcje organizowane przez Dom Aukcyjny Licyto mają charakter publiczny w rozumieniu w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o ile Szczególne Warunki Aukcji nie stanowią inaczej.
 2. Aukcja publiczna to sposób zawarcia umowy, polegający na składaniu organizatorowi Aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez Użytkowników, którzy mogą w niej fizycznie uczestniczyć. W ramach przeprowadzanej przez Dom Aukcyjny Licyto Aukcji Użytkownicy mają każdorazowo zagwarantowaną możliwość dokonania oględzin Przedmiotów w ramach dni otwartych (pkt 3.4) oraz udziału w licytacji obecnościowej (pkt 3.6). W przypadku aukcji publicznej wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumentów.
 3. Aukcja elektroniczna to sposób zawarcia umowy na odległość bez możliwości fizycznego uczestnictwa w licytacji przez Użytkowników. W przypadku aukcji elektronicznej Użytkownikom będącymi Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży  w terminie 14 dni od dnia wydania Przedmiotu Aukcji.
 4. Aukcja kompletowa to Aukcja obejmująca licytację dla co najmniej dwóch Przedmiotów, w stosunku do których w pierwszej kolejności prowadzona jest licytacja indywidualna, a następnie licytacja łączna obejmująca wszystkie Przedmioty w ramach danej Aukcji kompletowej. Po zamknięciu licytacji indywidulanej Przedmiotów wchodzących w skład kompletu otwarta zostanie licytacja łączna całego kompletu. Ceną wywoławczą kompletu będzie 90% sumy zamkniętych indywidulanych licytacji poszczególnych Przedmiotów kompletu. Jeśli w wyniku Aukcji kompletu najwyższa oferta opiewać będzie na kwotę niższą niż całkowita suma wynikająca z ofert za poszczególne Przedmioty kompletu, wówczas przyjęte zostają oferty zwycięzców licytacji poszczególnych Przedmiotów, a nie całego kompletu.
 5. Aukcja specjalna to Aukcja przewidująca szczególne warunki wynikające z przepisów prawa czy charakteru licytowanych Przedmiotów. Aukcje specjalne mogą przewidywać specjalne zasady zawierania Umów Sprzedaży i dodatkowe wymagania, które Użytkownicy muszą spełnić, aby zostać dopuszczeni do licytacji lub inne warunki wykraczające poza te przyjęte w OWA, wynikające np. z sytuacji prawnej Sprzedającego lub charakteru Przedmiotów. Dokładne informacje odnośnie warunków lub wymogów danej Aukcji specjalnej będą zawarte w jej opisie oraz w Szczególnych Warunkach Aukcji.
  3.3 OPIS AUKCJI I PRZEDMIOTU
 1. Dom Aukcyjny Licyto przygotowuje zapowiedzi przyszłej Aukcji, podając na jej temat pierwsze ramowe informacje.
 2. Każda Aukcja posiadać będzie datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia, z zastrzeżeniem pkt 3.5 ust. 9 poniżej.   
 3. Każda Aukcja opatrzona zostanie indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
 4. Każdy Przedmiot zostanie opatrzony indywidualnym numerem licytacji w ramach odbywającej się Aukcji.
 5. Do każdej Aukcji przypisana będzie osoba do kontaktu ze strony Domu Aukcyjnego Licyto wraz z numerem kontaktowym.
 6. Każda Aukcja zawierać będzie dokumentację fotograficzną Przedmiotów.
 7. Dom Aukcyjny Licyto oświadcza, że przedstawiona dokumentacja fotograficzna ma charakter poglądowy i nie odzwierciedla w pełni stanu Przedmiotów. Użytkownik ma prawo do oględzin Przedmiotów w czasie dni otwartych, a także uzyskania informacji od osób kontaktowych w celu pozyskania dodatkowych informacji dotyczących stanu poszczególnych Przedmiotów.
 8. Opisy Przedmiotów przygotowane przez Dom Aukcyjny Licyto są podane zgodnie z informacjami uzyskanymi od Właściciela lub Sprzedającego, mają jednak charakter tylko orientacyjny. Dom Aukcyjny Licyto nie gwarantuje ich poprawności. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub przeoczenia w opisie Aukcji.
 9. Wszelkie przyłącza do zasilania, sterowania, produkcji, połączenia urządzeń, ich instalacji oraz przyłączenia do sieci  na/w Przedmiocie, o ile w Szczególnych Warunkach Aukcji nie określono inaczej, mogą być sprzedawane wyłącznie do pierwszego wyłącznika, armatury lub ewentualnie dostarczonego znaku identyfikacyjnego. Przyłącza podziemne lub wbudowane nie mogą nigdy stanowić części Przedmiotu, chyba że w Szczególnych Warunkach Aukcji lub opisie Przedmiotu ustalono inaczej.
  3.4 DZIEŃ OTWARTY
 1. Dom Aukcyjny Licyto we wskazanym na Portalu Aukcyjnym Licyto terminie organizuje dzień otwarty, podczas którego Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona będą mogli zapoznać się z Przedmiotami oraz dokonać ich inspekcji – weryfikacji ich stanu technicznego, sprawności, stanu zużycia.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące dnia otwartego, w tym w szczególności dokładna lokalizacja, data oraz godzina zostaną podane na stronie Aukcji lub w wiadomości e-mail wysłanej do Użytkowników zainteresowanych daną Aukcji na co najmniej 3 dni przed dniem otwartym.
 3. Do udziału w dniu otwartym upoważnione są osoby reprezentujące Użytkownika. W celu weryfikacji osoby fizycznej, Użytkownik obowiązany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazać na adres e-mail: zgloszenie@licyto.pl, dane pozwalające na identyfikacje osoby fizycznej reprezentującej Użytkownika.
 4. Dom Aukcyjny Licyto zastrzega sobie możliwość uniemożliwienia udziału w dniu otwartym osobom, które nie zarejestrowały się na Portalu Aukcyjnym lub reprezentują niezarejestrowanych na Portalu Aukcyjnym Licyto zainteresowanych. Dom Aukcyjny Licyto oferuje możliwość rejestracji na Portalu Aukcyjnym bezpośrednio na miejscu w czasie trwania dnia otwartego.
 5. Udział w dniu otwartym nie stanowi elementu obligatoryjnego udziału w Aukcji. Użytkownik, który nie bierze udziału w dniu otwartym, nie może z tego tytułu wysuwać roszczeń wobec Domy Aukcyjnego Licyto lub Sprzedającego. W szczególności Użytkownik nie może powoływać się na niewiedzę co do stanu technicznego Przedmiotów. Użytkownik niebiorący udziału w dniach otwartych na własną odpowiedzialność rezygnuje z oględzin Przedmiotów.
 6. Stan Przedmiotu w czasie dnia otwartego jest wiążący dla Sprzedającego i Nabywcy.
 7. Osoby wchodzące do budynków i pomieszczeń w dni otwarte lub podczas odbioru Przedmiotu czynią to w pełni na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby te są zobowiązane do przestrzegania instrukcji wydanych przez Właściciela oraz Dom Aukcyjny Licyto lub osoby trzecie działające na ich zlecenie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obecnych na miejscu osób.
 8. W przypadku nieodbycia się dnia otwartego Użytkownicy nadal mogą uzyskać informacje odnośnie Przedmiotów, kontaktując się telefonicznie z osobą wskazaną przez Dom Aukcyjny Licyto w opisie Aukcji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazując zapytanie na adres e-mail: info@licyto.pl
  3.5 PRZEBIEG LICYTACJI
 1. Aukcja rozpoczyna się i kończy w dacie i godzinie wskazanej na Portalu Aukcyjnym z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 2. Rozpoczęcie Aukcji stanowi zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży z Nabywcą, który złożył najwyższą ofertę cenową za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego Licyto, z zastrzeżeniem ust. 3.6. poniżej.
 3. Cena Przedmiotów oraz wysokość Opłaty Aukcyjnej w czasie licytacji są jawne i wyrażone zawsze w PLN, w kwotach netto oraz brutto.
 4. Kwota Całkowita do zapłaty przez Nabywcę dostępna jest przy wykorzystaniu funkcjonalności kalkulatora ceny oraz przy podsumowaniu oferty jako cena całkowita  i składa się z:
  1. ceny Przedmiotu powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
  2. Opłaty Aukcyjnej powiększonej o należy podatek od towarów i usług.
 5. Składając ofertę w drodze Aukcji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się lub mógł się zapoznać ze stanem Przedmiotu Aukcji, akceptuje go i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Stan Przedmiotu z dnia otwartego jest wiążący dla stron Umowy Sprzedaży. W przypadku nieodbycia się dnia otwartego wiążący dla stron jest stan Przedmiotu z dnia rozpoczęcia Aukcji.  
 6. Przedmiot licytacji może stanowić samodzielny produkt lub wchodzić w skład kompletu, dla którego prowadzona będzie osobna, dodatkowa licytacja, co zostało wskazane w Szczególnych Warunkach Aukcji.
 7. Przystępując do licytacji Użytkownik deklaruje maksymalną cenę netto za Przedmiot, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Użytkownik nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równej cenie aktualnej.
 8. Użytkownik może złożyć ofertę statyczną lub automatyczną. Używając oferty statycznej Użytkownik może przebić cenę o ustaloną wartość – krok przebicia (lub jej wielokrotność). Kroki przebicia uzależnione są od aktualnej wartości oferty.. Przy ofercie automatycznej Użytkownik określa maksymalną cenę netto, jaką jest skłonny zapłacić za Przedmiot, natomiast system automatycznie dokona przebicia ceny o wartość pojedynczego kroku przebicia na rzecz Użytkownika powtarzając tę czynność za każdym razem, gdy inny Użytkownik przebije jego ofertę nabycia Przedmiotu. Schemat ten będzie się powtarzał aż do osiągnięcia maksymalnej ceny netto określonej ofertą automatyczną lub zakończenia licytacji.
 9. Każda oferta złożona w przeciągu 3-5 ostatnich minut trwania licytacji powoduje jej automatyczne przedłużenie o kolejne 3-5 minut w zależności od typu aukcji.
 10. Zwycięzcą licytacji zostaje Użytkownik, którego oferta jest najwyższa w momencie zakończenia licytacji. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą kwotę, o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert – wygrywa oferta złożona wcześniej.
 11. Zwycięzca licytacji po zamknięciu licytacji otrzymuje poprzez pocztę elektroniczną e-mail powiadomienie o wyborze jego oferty wraz z ewentualną informacją, czy Przedmiot licytacji wchodzi w skład kompletu, a w konsekwencji czy dojdzie do dalszej licytacji Przedmiotu (w tym samym dniu).
 12. Sprzedaż danego Przedmiotu może być uzależniona od osiągnięcia w toku licytacji ceny minimalnej. Użytkownicy są informowani w toku licytacji czy ich oferta osiągnęła cenę minimalną. Jeśli do momentu zakończenia Aukcji nie została osiągnięta cena minimalna akceptowana przez Właściciela lub Sprzedającego niebędącego Domem Aukcyjnym Licyto, Dom Aukcyjny Licyto informuje Właściciela  lub odpowiednio Sprzedającego o osiągniętej cenie. W przypadku odrzucenia przez Właściciela lub Sprzedającego oferty poniżej ceny minimalnej, Dom Aukcyjny Licyto przekazuje o tym informację Użytkownikom poprzez pocztę elektroniczną e-mail. W przypadku akceptacji przez Właściciela lub Sprzedającego oferty poniżej ceny minimalnej, Dom Aukcyjny kieruje do Użytkownika poprzez pocztę e-mail propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach i terminie w niej określonych.
 13. Jeżeli w trakcie Aukcji nastąpiła kradzież̇ lub zniszczenie Przedmiotu, Dom Aukcyjny Licyto może przerwać licytację bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się̨ zwycięzcy licytacji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Użytkowników oferty.
  3.6  LICYTACJA OBECNOŚCIOWA
 1. W dniu zamknięcia Aukcji Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona może fizycznie uczestniczyć w licytacji w miejscu i godzinie wskazanym przez Dom Aukcyjny Licyto.
 2. Dniem zamknięcia Aukcji jest ostatni dzień licytacji.
 3. Użytkownik powinien poinformować Dom Aukcyjny Licyto o zamiarze uczestnictwa w licytacji obecnościowej na 3 dni przed dniem zamknięcia Aukcji, pocztą elektroniczną e-mail na adres zgloszenie@licyto.pl Niepoinformowanie Domu Aukcyjnego Licyto o zamiarze uczestnictwa może skutkować niedopuszczeniem Użytkownika do licytacji obecnościowej.
 4. Użytkownik podczas licytacji obecnościowej może licytować Przedmioty za pomocą Portalu Aukcyjnego Licyto lub poprzez zgłoszenie przebicia pracownikowi Domu Aukcyjnego Licyto. Użytkownik zobowiązany jest, na żądanie pracownika Domu Aukcyjnego Licyto, potwierdzić pisemnie zalicytowaną kwotę.
  3.7 UMOWA SPRZEDAŻY
 1. Dom Aukcyjny Licyto jest stroną Umowy Sprzedaży, w Aukcjach, w których jest Sprzedającym. W Aukcjach w których wyraźnie oznaczony jest inny niż Dom Aukcyjny Licyto Sprzedający Dom Aukcyjny nie jest stroną Umowy Sprzedaży, a jest jedynie pośrednikiem
 2. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą, w drodze przybicia udzielanego przez Dom Aukcyjny Licyto. Przybicie dokonywane jest na rzecz Użytkownika, który złożył najwyższą ofertę, z tym zastrzeżeniem, że przekroczona została cena minimalna, jeżeli obowiązywała.
 3. W ciągu 48 godzin od zakończenia licytacji (z wyłączeniem sobót oraz niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) Nabywca jest informowany drogą elektroniczną, że Umowa Sprzedaży została zawarta. Potwierdzeniem udzielenia przybicia jest wystawienie faktury zaliczkowej. Jeżeli Użytkownik nie otrzymał informacji w wyżej wskazanym terminie, oznacza to, że przybicie nie zostało dokonane na jego rzecz i nie jest związany złożoną ofertą nabycia Przedmiotu.
 4. Dom Aukcyjny Licyto jest uprawniony do udzielenia przybicia na rzecz Użytkownika innego niż wskazanego w pkt 2 powyżej, jeżeli stwierdzi, że złożona przez Użytkownika oferta została dokonana pod wpływem błędu lub okoliczności jej złożenia wskazują, że mogło dojść do naruszenia prawa lub nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także jeżeli dany Użytkownik wcześniej uchylał się od zawarcia Umowy Sprzedaży lub jego zachowanie wskazuje, że nie zamierza jej zawrzeć.
 5. Jeżeli zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga zachowania formy szczególnej lub ze względu na charakter Aukcji wymagane jest spełnienie dodatkowych wymogów określonych w Szczególnych Warunkach Aukcji lub obowiązujących przepisach prawa, zwycięstwo w licytacji traktowane jest jako zawarcie umowy przedwstępnej. Dom Aukcyjny Licyto poinformuje Nabywcę o dalszych czynnościach związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 6. Przeniesienie własności Przedmiotu na Nabywcę nastąpi dopiero z momentem zapłaty Kwoty Całkowitej oraz odebrania Przedmiotu.
 7. W przypadku gdy Aukcja nie ma charakteru publicznego (za wyjątkiem Aukcji w postępowaniu upadłościowym) Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od odbioru Przedmiotu. Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostały opisane w zakładce dotyczącej odstąpienia w tym miejscu.
ARTYKUŁ 4 - ZASADY PŁATNOŚCI

4.1 ZAPŁATA I FAKTUROWANIE

 1. Nabywca akceptując niniejsze OWA wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów faktur w formie elektronicznej.
 2. Dom Aukcyjny Licyto przesyła Użytkownikowi na rzecz którego nastąpiło przybicie informację o wystawieniu faktury zaliczkowej, załączając przedmiotowy dokument. Termin oraz dane płatności każdorazowo będą znajdowały się na fakturze..
 3. Uiszczenie w terminie wszystkich należności wynikających z faktury zaliczkowej stanowić będzie podstawę wydania Przedmiotu Nabywcy.
 4. Za dzień zapłaty Kwoty Całkowitej przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego każdorazowo na fakturze.
 5. Za wyłączną, uprzednią zgodą Domu Aukcyjnego Licyto termin płatności może zostać przesunięty o jeden dzień roboczy z tym zastrzeżeniem, że Nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia dowodu wykonania przelewu bankowego na rachunek wskazany w fakturze.
 6. Fakturę ostateczną dokumentującą sprzedaż Przedmiotu i uiszczenie Opłaty Aukcyjnej Dom Aukcyjny Licyto doręcza w formie elektronicznej w terminie 7 dni od dnia wydania Przedmiotu Aukcji.
 7. Jeżeli Nabywca nie zapłaci Kwoty Całkowitej  lub nie dokona odbioru Przedmiotu pomimo wyznaczenia terminu, Sprzedający, może rozwiązać Umowę Sprzedaży. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego z winy Nabywcy, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w SWA, która stanowić będzie rekompensatę Nabywcy wobec Sprzedającego za odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej z Nabywcą.
  ARTYKUŁ 5 - PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU, ODBIÓR
 
 1. Po spełnieniu przez Nabywcę obowiązków wskazanych w artykułach 3 i 4 OWA, Nabywca uprawniony jest do osobistego odbioru Przedmiotu w miejscu i czasie określonym przez Sprzedającego. Czas i miejsce odbioru Przedmiotu będą zawsze wskazane w opisie Aukcji oraz w Szczególnych Warunkach Aukcji. Nabywca ma bezwzględny obowiązek odebrać Przedmiot w tym terminie. Nieodebranie Przedmiotu w terminie może skutkować naliczeniem kary umownej lub opłaty za magazynowanie i transport Przedmiotu zgodnie z SWA.
 2. Nabywca w ramach odbioru jest zobowiązany do samodzielnego demontażu, załadunku oraz transportu Przedmiotu. Koszty związane z demontażem, załadunkiem oraz transportem Przedmiotu Aukcji ponosi w całości Nabywca.
 3. W przypadku konieczności demontażu zakupionych Przedmiotów, Nabywca powinien dokonać tego na własny rachunek i ryzyko. Nabywca jest uprawniony do demontażu przedmiotów niezwiązanych z Przedmiotami nabytymi przez Nabywcę tylko po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego Licyto lub Właściciela. Nabywca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w trakcie lub w ramach realizacji odbioru i jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód z tym związanych.
 4. Nabywca zobowiązany jest przekazać Domowi Aukcyjnemu Licyto pocztą elektroniczną dane osoby upoważnionej do odbioru Przedmiotu. Wzór stosownego pełnomocnictwa można znaleźć w tym miejscu.
 5. Sprzedający oraz Nabywca potwierdzają odbiór Przedmiotu poprzez protokół zdawczo – odbiorczy, zawierający poza opisem Przedmiotów wykaz dokumentów przekazanych Nabywcy. Podpisując protokół odbioru obejmujący zakupione Przedmioty, Nabywca lub jego pełnomocnik wyraźnie akceptuje Przedmioty w ich obecnym stanie, ilości i jakości.

ARTYKUŁ 6 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowymi, nieaktualnymi lub niekompletnymi informacjami, niezależnie od tego, czy są one podane na Portalu Aukcyjnym Licyto lub na stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp klikając na linki znajdujące się na Portalu Aukcyjnym Licyto. Wszelkie opisy Przedmiotów mają charakter poglądowy.
 2. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi odpowiedzialności za szkody w postaci utraty planowanego zysku lub braku możliwości sprzedaży Przedmiotów.
 3. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy w zakresie widocznych lub ukrytych wad Przedmiotów lub w odniesieniu do ich kompletności, ilości, użyteczności, zbywalności, celu, dla którego Nabywca nabył Przedmiot oraz w przedmiocie istnienie praw oraz roszczeń do Przedmiotu osób trzecich w tym za  domniemane naruszenia prawa (w tym własności intelektualnej) osób trzecich.
 4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego Licyto oraz Sprzedającego wynikająca z rękojmi w umowach zawartych z przedsiębiorcami jest wyłączona. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego Licyto oraz Sprzedającego wobec Konsumentów wynikająca z rękojmi, gdy Przedmiotem jest używana rzecz ruchoma, jest ograniczona do roku od dnia jej wydania.
 5. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie Aukcji w wyniku awarii komputera, wad, usterek sprzętu błędów oprogramowania. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody, w sytuacji gdy Użytkownik nie jest w stanie złożyć oferty z powodu awarii komputera. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rozprzestrzeniania się wirusów lub innych nielegalnych programów lub plików na Portalu Aukcyjnym Licyto.
 6. Dom Aukcyjny Licyto, w zakresie w jakim działa w imieniu i na rzecz Sprzedającego będącego innym niż Dom Aukcyjny Licyto podmiotem, pośredniczy pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą tylko w takim zakresie, w jakim są to czynności niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży. Rozliczenie wzajemnych roszczeń, w tym zwrot środków, potrącenia czy dochodzenie wierzytelności z tytułu Umowy Sprzedaży odbywa się pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży bez udziału Domu Aukcyjnego Licyto, za wyjątkiem sytuacji, w których działa on jako pełnomocnik Sprzedającego.
 7. Opłata Aukcyjna należna jest Domowi Aukcyjnemu Licyto o ile doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży i na uprawnienie to nie wpływa odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek z jej stron lub nie dojście do realizacji Umowy Sprzedaży z jakichkolwiek innych przyczyn, w tym jej rozwiązanie, wypowiedzenie, jak również faktycznego braku realizacji wynikającego z przyczyn leżących nie po stronie Domu Aukcyjnego Licyto.
ARTYKUŁ 7 - WYŁĄCZNOŚĆ

Dom Aukcyjny Licyto oświadcza, że na podstawie umów z Właścicielami lub Sprzedającymi jest podmiotem wyłącznym uprawnionym do sprzedaży (lub pośrednictwa w sprzedaży) Przedmiotów w czasie trwania Aukcji, a ich sprzedaż poza Portalem Aukcyjnym jest wyłączona. W czasie trwania Aukcji Użytkownicy nie mogą kierować do Sprzedającego lub Właściciela zapytań ani ofert odnośnie Przedmiotów bez pośrednictwa Domu Aukcyjnego Licyto.

ARTYKUŁ 8 - REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać pod adresem siedziby Domu Aukcyjnego Licyto – ul. Spółdzielców 26, 62-510 Konin, w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również wysyłane drogą mailową na adres poczty elektronicznej: reklamacja@licyto.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko lub inne dane pozwalające na identyfikacje Użytkownika, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również szczegółowy opis reklamacji. Reklamacja powinna zawierać również żądanie określonego zachowania się przez Dom Aukcyjny Licyto.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Pisemna odpowiedź zostanie wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez składającego reklamacje albo drogą elektroniczną, jeżeli wniosek o takie doręczenie znajdzie się w treści reklamacji.

ARTYKUŁ 9 - PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Do niniejszych Ogólnych Warunków Aukcji oraz stosunków prawnych wynikających z Aukcji stosuje się̨ prawo polskie, w szczególności regulacje wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszych OWA, w tym związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży, zawieranymi na podstawie OWA, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Domu Aukcyjnego Licyto. Nie dotyczy to umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami.

ARTYKUŁ 10 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Domu Aukcyjnego Licyto lub szkodzą Użytkownikom.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, zdjęcia, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje dostępne na stronach internetowych Portalu Aukcyjnego Licyto stanowią przedmiot praw Domu Aukcyjnego Licyto. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Aukcyjnego Licto materiałów wymaga każdorazowo zgody Domu Aukcyjnego Licyto i nie może naruszać postanowień Regulaminu i OWA oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Domu Aukcyjnego Licyto oraz Użytkowników. Zabronione jest: 
  1. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest Dom Aukcyjny Licyto, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia;
  2. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu Aukcyjnym Licyto w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.
 4. Kwestia prywatności, poufności oraz ochrony danych osobowych uregulowana została w Polityce Prywatności.
 5. Dom Aukcyjny Licyto jest uprawniona do zmiany OWA, w szczególności następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść OWA;
  2. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  3. usprawnienie działania Portalu Aukcyjnego Licyto i obsługi Użytkowników;
  4. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
  5. zmiany w Polityce Prywatności;
  6. zapobieganie nadużyciom;
  7. względy bezpieczeństwa;
  8. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  9. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
  10. zmiany redakcyjne.
 6. Zmiana OWA staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dom Aukcyjny Licyto, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego OWA. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie i brakiem możliwości korzystania z Portalu Aukcyjnego Licyto oraz udziału w Aukcjach.
 7. Dom Aukcyjny Licyto nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Aukcji, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, demontażem, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji.
 8. OWA zostały sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności wersja polska będzie miała znaczenie rozstrzygające.
 9. Załączniki do OWA stanowią ich integralną część.
Załączniki:
 1. Wzór pełnomocnictwa do udziału w licytacji obecnościowej;
 2. Wzór pełnomocnictwa do odbioru Przedmiotu;
 3. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach aukcji elektronicznej;
 4. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w ramach aukcji elektronicznej;