REGULAMIN PORTALU AUKCYJNEGO LICYTO z dnia 14.04.2022
(dalej również jako: „Regulamin”)
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez EK Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Spółdzielców 26, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490678, posiadającą NIP: 6652993148 oraz numer REGON: 302617468 (dalej jako: „Dom Aukcyjny Licyto” lub „Usługodawca”), adres e-mail: licyto@licyto.pl
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.licyto.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie.
 3. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Portal Aukcyjny Licyto – system informatyczny zarządzany przez Dom Aukcyjny Licyto, przeznaczony do prowadzenia Aukcji oraz prezentowania ogłoszeń o Aukcjach, prowadzony na stronie licyto.pl,  wraz z wszystkimi podstronami. W ramach Portalu Aukcyjnego świadczone są także następujące Usługi: 
   1. Konto – prowadzone przez Dom Aukcyjny Licyto dla Użytkowników pod unikalną nazwą (login), zabezpieczone hasłem konto, umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Usług Portalu Aukcyjnego Licyto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto;
   2. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu za pomocą poczty elektronicznej elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu Aukcyjnym Licyto oraz nowych ofertach pojawiających się na Portalu Aukcyjnym Licyto; 
  2. Usługa – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na zasadach określonych w Regulaminie; 
  3. Aukcja – zbiór licytacji, w toku których dochodzi do wyboru Nabywcy Przedmiotów, według kryterium wysokości ceny sprzedaży, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Aukcji i w Szczególnych Warunkach Aukcji;
  4. Przedmiot – rzecz lub komplet rzeczy wystawionych do licytacji w ramach Aukcji; 
  5. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
  6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą z Domem Aukcyjnym Licyto czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Rejestracja – procedura zakładania Konta;
  8. Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wskazana w danej Aukcji jako Sprzedawca, która zawarła z Organizatorem Aukcji umowę w zakresie sprzedaży stanowiącego jej własność Przedmiotu na Portalu Aukcyjnym Licyto. Sprzedawcą może być również Dom Aukcyjny Licyto; 
  9. Nabywca – Użytkownik, który w toku Aukcji, w tym za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego Licyto, dokonał zakupu Przedmiotów; 
  10. Zewnętrzny System Płatności – system płatności internetowych do dyspozycji Użytkownika, którym 
   w odniesieniu do wybranych Aukcji, posługuje się Dom Aukcyjny Licyto; 
  11. Regulamin – niniejszy regulamin;
  12. Ogólne Warunki Aukcji (OWA) – ogólne warunki uczestnictwa i przeprowadzania Aukcji na Portalu Aukcyjnym Licyto;
  13. Szczególne Warunki Aukcji (SWA) – indywidualne warunki mające zastosowanie do poszczególnych Aukcji, które uzupełniają lub zmieniają warunki określone w Regulaminie oraz Ogólnych Warunkach Aukcji. Informacje wskazane na Portalu Aukcyjnym w zakładce „Szczegóły Aukcji” oraz na profilu poszczególnych licytowanych Przedmiotów stanowią integralną część Szczególnych Warunków Aukcji; 
  14. k.c. – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
  15. u.ś.d.e. – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
  16. u.z.n.k. – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 
§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Dom Aukcyjny Licyto świadczy Usługi za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego Licyto, udostępniając możliwość korzystania z Konta oraz Newslettera. 
 2. Użytkownikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Zakres Usług może ulegać zmianie w sposób wskazany w § 12 Regulaminu.
 
§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Postanowienia ogólne
 1. Dom Aukcyjny Licyto świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Portalu Aukcyjnego Licyto, możliwe jest przy uwzględnieniu następujących wymagań technicznych, spełnionych przez Użytkownika:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa;
  3. poprawnie skonfigurowany system poczty elektronicznej, umożliwiający założenie Konta na Portalu Aukcyjnym Licyto;
  4. włączona obsługa Cookies i Java Script;
  5. telefon z aktywną kartą SIM (autoryzacja podczas zakładania konta).
 4. W razie korzystania przez Użytkownika z oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 3, Dom Aukcyjny Licyto nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu Aukcyjnego Licyto i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 5. Użytkownik korzystając z Portalu Aukcyjnego Licyto nie może dostarczać żadnych treści, które posiadają charakter bezprawny (w szczególności naruszają dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich). Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Portalu Aukcyjnego Licyto lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.
 6. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Dom Aukcyjny Licyto niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.
 7. Użytkownik oświadcza, że upoważnia Dom Aukcyjny Licyto do kierowania na wskazany przy Rejestracji adres e-mail informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem.
 8. Dom Aukcyjny Licyto na bieżąco kształtuje ofertę zamieszczoną na Portalu Aukcyjnym Licyto. Dom Aukcyjny Licyto może w szczególności dokonywać zmian oferty w sposób wskazany w § 12 Regulaminu.

§ 4. Warunki świadczenia Usług na Portalu Aukcyjnym Licyto
1. Konto Użytkownika
 1. Skorzystanie z Usługi Portalu Aukcyjnego Licyto możliwe jest po uprzedniej Rejestracji, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dom Aukcyjny Licyto umożliwia Użytkownikowi uczestnictwo w Aukcjach za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego Licyto.
 3. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz poprzez podanie nazwy, pod którą dany podmiot zamierza występować oraz hasła, a także uzupełnić wyszczególnione w formularzu dane, m.in.: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmę) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa).
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podane w nim numer telefonu i adres e-mail, zostaną wysłane wiadomości wskazujące sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. W celu aktywacji Konta należy wykonać instrukcje przesyłane na wskazany adres e-mail i numer telefonu.
 5. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Domem Aukcyjnym Licyto, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Dom Aukcyjny Licyto w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto.
 6. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Dom Aukcyjny Licyto w celu weryfikacji tych podmiotów może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Użytkownicy, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, mogą również zostać poproszeni o dokonanie weryfikacji poprzez szybką i podlegającą zwrotowi wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego rejestracji. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
 7. Użytkownik może zarejestrować wyłącznie jedno, niezbywalne Konto. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim (dopuszcza się udostępnianie Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu).
 8. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z zakładki Moje konto, dostępnej po zalogowaniu.
 9. Dom Aukcyjny Licyto może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany danych, jeżeli stwierdzi, że dane podane przez Użytkownika są nieaktualne lub niepełne. Po dokonaniu zmiany Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.
 10. Użytkownik oświadcza, że dostarczane przez niego treści nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu u.z.n.k.
 
2. Udział w Aukcji
 1. Udział w Aukcji za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego Licyto jest możliwy w terminie i na warunkach wskazanych w Ogólnych Warunkach Aukcji i Szczególnych Warunkach Aukcji.
 2. Wykonanie Usługi wymaga poprawnego zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła.
 3. Dom Aukcyjny Licyto nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Użytkowników względem dokonanej transakcji, w szczególności nie daje gwarancji jakości na Przedmioty.
  
§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna dochodzi w momencie potwierdzenia założenia Konta przez podmiot rejestrujący się w sposób wskazany w wiadomości e-mail, przesłanej na adres podany podczas zakładania Konta. Przedmiotem umowy są Usługi świadczone przez Dom Aukcyjny Licyto w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto na warunkach określonych w Regulaminie, Ogólnych Warunkach Aukcji i Szczególnych Warunkach Aukcji, które podmiot rejestrujący się akceptuje podczas zakładania konta.
 2. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usług poprzez czynność wylogowania się bądź opuszczenia strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Usług.
 3. Świadczenie Usługi prowadzenia Konta w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto ma charakter bezterminowy i nieodpłatny. Użytkownik może jednak w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Usługodawcą poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Aukcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta, z zastrzeżeniem że:
  1. Użytkownik uczestniczy w rozpoczętej przed rozwiązaniem umowy Aukcji na zasadach obowiązujących w momencie jej rozpoczęcia;
  2. Użytkownik posiada wyłącznie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Domu Aukcyjnego Licyto lub Sprzedającego, oraz sfinalizowania umowy zawartej w wyniku wygrania licytacji.
 4. Z ważnych przyczyn umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez Dom Aukcyjny Licyto za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem 30 dni od momentu przesłania za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres przypisany do Konta Użytkownika, uzasadnienia decyzji o wypowiedzeniu umowy. Wyjaśnienie faktów i okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia umowy następuje w trybie wewnętrznego rozpatrywania skarg, o którym mowa w § 9 Regulaminu.
 5. Dom Aukcyjny Licyto może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług na rzecz Użytkownika w sposób uniemożliwiający zachowanie okresu wypowiedzenia lub
  2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia Usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
  3. Użytkownik wielokrotnie naruszył postanowienia Regulaminu, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości Usług przez Dom Aukcyjny Licyto.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym Dom Aukcyjny Licyto niezwłocznie przekazuje Użytkownikowi uzasadnienie decyzji za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta Użytkownika.
 7. Jeżeli umowa została rozwiązana w trybie, o którym mowa w ust. 4, na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na Portalu Aukcyjnym Licyto bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną Konsument może od niej odstąpić, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. W przypadku odstąpienia od umowy w formie elektronicznej Dom Aukcyjny Licyto niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9.  Dokonywanie płatności w celu opłacania transakcji dokonywanych pomiędzy Domem Aukcyjnym Licyto, Sprzedającym i Nabywcą odbywa się poprzez:
  1. wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym lub
  2. wpłatę za pomocą Zewnętrznego Systemu Płatności (o ile Dom Aukcyjny Licyto taką udostępni).
 10. Płatności należy uiszczać w terminie określonym w Ogólnych Warunkach Aukcji z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji zawartych w Szczególnych Warunkach Aukcji.
 11. Strony wskazują, że dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym wskazanym przez Dom Aukcyjny Licyto.

2. Warunki świadczenia usługi Newsletter
 1. W celu otrzymywania Newslettera, Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera, na wskazany podczas rejestracji adres mailowy, tym samym akceptuje niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych i materiałów marketingowych od Usługodawcy.
 2. Aktywacja Newslettera wiąże się z otrzymywaniem ofert z zakresów wskazanych przez Użytkowników. 
 3. Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować zakresy ofert lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez modyfikację konfiguracji swojego konta.
 
§ 6 Szczególne obowiązki informacyjne
 1. Dom Aukcyjny Licyto zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem.
 2. Wśród szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną wymienić należy:
  1. możliwość otrzymania spamu;
  2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;
  3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
  4. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika;
  5. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
  6. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego;
  7. udostępniania zmodyfikowanego przez osoby trzecie oprogramowania złośliwego.
 3. Dom Aukcyjny Licyto podejmuje działania minimalizujące ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń, w szczególności poprzez bieżący monitoring oprogramowania, sieci, informowanie Użytkownika o wzmożeniu ryzyk określonego rodzaju.
 
§ 7 Prawa autorskie
 1. W związku ze świadczeniem Usług Dom Aukcyjny Licyto udostępnia Użytkownikom treści chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie treści udostępnionych na Portalu Aukcyjnym i ich udostępniane jest zakazane, chyba że z odrębnych umów wynika inaczej.
 2. Dom Aukcyjny Licyto wskazuje, że tworzone przez nią treści pozostają pod ochroną prawa autorskiego.
 
§ 8 Kontakt
 1. Strony niniejszym wskazują, że wszelka korespondencja prowadzona w związku ze świadczonymi Usługami będzie kierowana na następujące adresy mailowe:
  1. dla Domu Aukcyjny Licyto: licyto@licyto.pl
  2. dla Użytkownika: adres mailowy przypisany do Konta.
 1. Strona jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu mailowego dla doręczeń. W przypadku niezawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta uważa się za skutecznie doręczoną.
 2. Dom Aukcyjny Licyto udostępnia nadto możliwość korzystania z formularza kontaktowego oraz prowadzenia korespondencji drogą listowną (na adres Usługodawcy).
 
§ 9 Wewnętrzny tryb rozpatrywania skarg
 1. Dom Aukcyjny Licyto zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego trybu rozpatrywania skarg Użytkowników, dotyczących następujących kwestii:
  1. kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług przez Dom Aukcyjny Licyto i które wpływają na sytuację Użytkownika;
  2. środków stosowanych przez Dom Aukcyjny Licyto, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem Usług i które wpływają na sytuację Użytkownika.
 2. Skargi Użytkowników mogą być składane za pośrednictwem reklamacja@licyto.pl  
 3. Każda skarga winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia skargi, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko lub nazwę, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Dom Aukcyjny Licyto rozpoznaje skargi w terminie 21 dni od daty zgłoszenia i informuje Użytkownika o wyniku postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź na skargę wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W razie uznania skargi, Dom Aukcyjny Licyto dokonuje niezbędnych poprawek na Portalu Aukcyjnym Licyto.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Konsumentowi odpowiedź zostanie wysłana nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania skargi.
 
§ 10 Odpowiedzialność
 1. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Usług lub ich niewykonania, w przypadku gdy wynika ono z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności zaś wskutek:
  1. naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług;
  2. działań Użytkownika, które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług,
  3. działań osób trzecich, które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Dom Aukcyjny Licyto ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Dom Aukcyjny Licyto zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Portalu Aukcyjnego Licyto, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Portalu Aukcyjnego Licyto, zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania na Portalu Aukcyjnym Licyto treści reklamowych.
 5. Dom Aukcyjny Licyto nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 6. Niezależnie od powyższego Dom Aukcyjny Licyto ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Dom Aukcyjny Licyto nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 7. Dom Aukcyjny Licyto nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu Aukcyjnego Licyto przebiegać będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, czy dane informacje w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają praw Konsumenta z tytułu rękojmi.
 
§ 11 Zawieszenie Konta
 1. W przypadku gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Dom Aukcyjny Licyto może:
  1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych Usług świadczonych w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto;
  3. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
 2. Ograniczenie funkcjonalności Konta oraz zawieszenie stają się skuteczne w stosunku do Użytkownika z momentem przesłania w wiadomości elektronicznej, skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, uzasadnienia decyzji o ograniczeniu funkcjonalności lub zawieszeniu Konta.
 3. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Domu Aukcyjnego Licyto i sfinalizowania zawartych przed zawieszeniem Konta umów, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych Usług świadczonych przez Dom Aukcyjny Licyto w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto.
 4. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Domu Aukcyjnego Licyto. Dom Aukcyjny Licyto może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik uprzednio korzystał, było zawieszone w przeszłości.
 5. Wyjaśnienie faktów i okoliczności stanowiących podstawę ograniczenia funkcjonalności bądź zawieszenia Konta Użytkownika następuje w trybie wewnętrznego rozpatrywania skarg, o którym mowa w § 9 Regulaminu.
 
§ 12 Zmiany Regulaminu
 1. Domowi Aukcyjnemu Licyto przysługuje  prawo do zmiany Regulaminu w szczególności w następujących przypadkach:
  1. zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających bezpośredni wpływ na treść stosunku prawnego łączącego Dom Aukcyjny Licyto z Użytkownikiem;
  2. nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa;
  3. ulepszeniaPortalu Aukcyjnego Licyto;
  4. poprawy ochrony praw i bezpieczeństwa Użytkowników;
  5. zmian w zakresie świadczonych Usług, w tym wprowadzania nowych;
  6. poprawek redakcyjnych.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dom Aukcyjny Licyto, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkownika o zmianach i udostępnieniu przez Dom Aukcyjny Licyto zmienionego Regulaminu na stronie https://licyto.pl/pl/regulamin oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres Użytkownika przypisany do Konta („Okres Powiadomienia”). Kliknięcie w hiperłącze „Akceptuj zmiany” jest jednoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu przez Użytkownika oraz rezygnacją z Okresu Powiadomienia.
 3. Udział w Aukcji w ramach Portalu Aukcyjnego Licyto w trakcie Okresu Powiadomienia jest jednoznaczny z akceptacją zmian Regulaminu przez Użytkownika i rezygnacją z Okresu Powiadomienia, z wyjątkiem przypadków, w których Okres Powiadomienia jest dłuższy niż 15 dni.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z Domem Aukcyjnym Licyto przed upływem Okresu Powiadomienia. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z upływem 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 2.
 5. Dom Aukcyjny Licyto może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania piętnastodniowego Okresu Powiadomienia, w przypadku gdy:
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany warunków korzystania z Usług w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie Okresu Powiadomienia;
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Użytkowników i świadczenia im Usług przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami cyber bezpieczeństwa.
 
§ 13 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.licyto.pl
 2. Dom Aukcyjny Licyto zbiera dane osobowe Użytkowników, Sprzedających i Nabywców zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://licyto.pl/pl/polityka-prywatnosci
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Aukcyjnego Licyto jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień, a także z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin został sporządzony w oparciu o i podlega prawu polskiemu, w szczególności prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego.
 5. Miejscem wykonania umów o świadczenie Usług jest siedziba Domu Aukcyjnego Licyto.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności k.c., pr. aut., u.z.n.k.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy w momencie wytoczenia powództwa.
 8. Postanowienia ust. 6 powyżej nie dotyczą umów zawieranych z Konsumentami.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Regulamin został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności wersja polska będzie miała znaczenie rozstrzygające.
 
Załączniki:
1. Pouczenie i formularz odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.